රාජ්‍ය චක්‍රලේඛ


විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරිමට අදාල චක්‍රලේඛ
දිනයවිස්තරයඅංකයබලන්න
2018.02.20 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.03/2018
View
2015.10.01 විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබාදිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.03/2015
( සංශෝධන I )
View
2016.04.27 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිළධාරින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ගැලපිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.03/2016 View
2016.06.01 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිළධාරින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ගැලපිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.03/2016
( සංශෝධන I)
View
2015.09.14 මරණ පාරිතෝෂිකය ගෙවිම හා සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ගෙවිම සහ සංශෝධිත මරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් කිරිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.9/2015 View
2011.08.05 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් නැවත ප්‍රථිශෝධනය කිරීම ( II ) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ 2015 View
2011.05.05 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් නැවත ප්‍රථිශෝධනය කිරීම ( I ) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ 2015 View
2010.07.27 සන්නද්ධසේවා නිළධාරින් හා සෙසු නිළයන් සදහා පුර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.6/2010
( සංශෝධන I )
View
2010.07.16 සන්නද්ධසේවා නිළධාරින් හා සෙසු නිළයන් සදහා පුර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.6/2010 View
2010.04.16 විදේශගත ශ්‍රි ලාංකික විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.16/2009
(ප්‍රතිශෝධනය)
View
2009.08.21 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් නැවත ප්‍රථිශෝධනය කිරීම විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර‍ලේඛ අංක.15/2009
(ප්‍රතිශෝධනය)
View
විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍රහය
අනු අංකයවිස්තරයබලන්න
01. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍රහය - 1981 View