දීමනා


ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේදී මියගිය සහ ආබාධිත නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුප් හා දීමනා සකස් කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගනු ලබන වැටුප් හා දීමනා

මූලික වැටුප

ජීවන වියදම

නැවත සේවයට බැදීමේ දීමනාව

සුදුසුකම් වැටුප්

ආහාර දීමනාව

යහපත් හැසිරීමේ ලාංඡන දීමනාව

ගෙවල් කුලී (විවාහක නම්)

අතුරු දීමනාව (රු.1000.00)

ගැලපුම් දීමනාව