වැටුප් අත්හිටුවීම්


ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේදී මියගිය සහ ආබාධිත නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම අත්හිටුවනු ලබන අවස්ථා

නාවික පුද්ගලයාට වයස අවු 55 එළඹීම

මියගිය නාවික පුද්ගලයාගේ යැපෙන්නන් මිය යාම

විවාහක නාවික පුද්ගලයාගේ වැන්ඳඹු බිරිඳ නැවත විවාහ වීම