වැටුප් පත්‍රිකා


ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේදී මියගිය නාවික පුද්ගලයින්ගේ යැපෙන්නන් හට සහ ආබාධිත නාවික පුද්ගලයිනහට ලබා දෙන ණය මුද‍ල් වෙනුවෙන් බැංකුව වෙත ණය වාරික අයකර එවිය හැක්කේ පහත සඳහන් අවස්ථාවන් දක්වා පමණි

නාවික පුද්ගලයාට වයස අවුරුදු 55 ට එළඹෙන තෙක්

මියගිය නාවික පුද්ගලයාගේ වැටුප් හා දීමනා ලබන යැපෙන්නන් ජීවත්ව සිටින තෙක්

විවාහ නාවික පුද්ගලයාගේ වැන්දඹු බිරිඳක් වැන්දඹුවක්ව සිටින තෙක්

නාවික පුද්ගලයාගේ වැටුපෙන් 40% සීමාවට යටත්ව