රජයේ චක්‍රලේඛ හා ලිපි


මියගිය සහ ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා වැටුප් ගෙවීම
දිනයවිස්තරයඅංකයබලන්න
2014/08/16 රණවිරු වැන්දඹු බිරිද නැවත විවාහ වීමේදී වන්දි මුදල් ‍ගෙවීම MOD/DEF/GS/COM/I/SLA(I) View
2014/02/28 ක්‍රියාන්විත හේතූන් මත වෛද්‍ය වර්ග කිරීම් වලට ලක් වූ නිලධාරීන්/සෙසු නිලයින් MOD/DEF/08/05/GEN/2013 View
1982/07/28 නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රාජකාරී කටයුතුවල නිරතව සිටියදී මරුම්වට පත් වූ සහ සදාකාලික ආබාධිත තත්වයට පත් සන්නද්ධ සේවා සහ පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා වන විශේෂ විධි විධාන අමප/1982/305 View
2009/08/04 මියගිය, අතුරුදහන් විවාහක රණවිරුවන්ගේ වැන්ඳඹුවන් සහ දරුවන් වෙත ගෙවනු ලබන වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධව D/COMP/2/AY View
2009/12/18 ත්‍රස්ථවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් මියගිය විවාහක නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන්ගේ වැන්ඳඹු බිරින්දෑවරු නැවත විවාහ වීමේදී අත්හිටවූ වැටුප් හා දීමනා වලින් 25% ක ප්‍රමාණයක් දෙමාපියන් වෙත ගෙවීම D/COMP/2/AY/1/1/70 Vew
2007/11/02 මියගිය, අතුරුදහන් විවාහක රණවිරුවන්ගේ වැන්ඳඹුව වෙත ගෙවනු ලබන වැටුප් හා දීමනා වලින් 25% ක් දෙමාපියන් වෙත ගෙවීම හා අසාමාන්‍ය හේතූන් මත මියගිය සන්නද්ධ සේවා පුද්ගලයින්ට වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම D/COMP/AY/NY/AF/2007(II) View
රාජකාරී යෙදී සිටියදී මියගිය හා ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා වැටුප් ගෙවීම
දිනයවිස්තරයඅංකයබලන්න
1993/09/21 රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී තුවාල ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වන්දි ගෙවීම 22/93 View