වෛද්‍ය/ දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා මාසික වැටුප් හා දිමනා ගෙව්ම් කිරිම


 මාසික වැටුප් සකස් කිරිමේ ක්‍රියාවලියේදි මුලික වශයෙන් නාවික හමුදා සේවයට බදවාගෙන ඇති නිත්‍ය හා ස්වේච්ඡා නිලධාරින් සදහා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට හිමි සියලුම වැටුප් හා දිමනා එම මාසය තුලදි ගෙවිම් කරනු ලබයි. 

 නාවික හමුදා සේවයට බදවාගෙන ඇති නිත්‍ය හා ස්වේච්ඡා නිලධාරින් සදහා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට හිමි සියලුම වැටුප් හා දිමනා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් නිර්දේශිත සියලුම දිමනාවන් ගෙවිම් කරනු ලබයි.

අමතර රාජකාරි දිමනාව (EXTRA DUTY)

1/20 දිමනාව

රාජකාරි බාධා පැමිණ සිටිමේ හා ප්‍රවාහන දීමනාව (DAT)

විශ්‍රාම වැටුප් සහිත හා රහිත දිමනාව (PENSIONABLE/ NON PENSIONABLE)

අමතර විශේෂ දීමනාව

සන්නිවේදන දීමනාව

නාවික හමුදා සේවයට බදවාගෙන ඇති ශ්‍රේණිගත නොවු නිත්‍ය හා ස්වේච්ඡා වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට හිමි සියලුම වැටුප් හා දීමනා ගෙවිම් කරනු ලබයි.

වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා දිනකට උපරිම පැය 04කට යටත්ව මසකට උපරිම පැය 120ක් සදහා අමතර රාජකාරි දිමනාව සදහා හිමිකම් ලබන අතර අදාල ප්‍රාදේශිය බලධාරිගේ නිර්දේශ මත අමතර රාජකාරි දිමනාව අයදුම් කල යුතුය. මෙම දිමනාව 2013 ජනවාරි මස 07 වන දිනැති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 02-07/2013 දරන චක්‍රලේඛණයට අනුව පහත සදහන් පරිදි ගෙවිම් කරනු ලබයි.

   

 

 

ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය

රු.687.00 (පැයකට)

 

පලමු ශ්‍රේණිය

රු. 1101.00(පැයකට)

 

දෙවන ශ්‍රේණිය

රු.796.00 (පැයකට)

 

පරිපාලන - නියෝජ්‍ය ශ්‍රේණිය

රු.854.00 (පැයකට)

 

පරිපාලන - ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේණිය

රු.1169.00 (පැයකට)

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රේණිය

රු.1302.00 (පැයකට)

 

විශේෂඥ ශ්‍රේණිය

රු.1302.00 (පැයකට)

 

වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි සහ සතිඅන්ත දිනයන්හි දිනකට පැය 06කට නොඅඩු අඛණ්ඩ සේවාවක් සදහා මෙම දිමනාව ගෙවිම් කරන අතර ඒ සදහා අදාල අයදුම්පත ප්‍රාදේශිය බලධාරිගේ නිර්දේශ සහිතව නාවික වැටුප් අංශය වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය. 2001 අගෝස්තු මස 31 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පොදු චක්‍රලේඛ අංක 7/2001(අ) දරණ චක්‍රලේඛය අනුව මෙම දිමනාව ගෙවිම් කරනු ලැබේ.

මෙම දිමනාව 2015 අප්‍රේල් මස 02 වන දිනැති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පොදු චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 02-36/2015 දරණ චක්‍රලේඛය අනුව මසකට රු.35000.00ක දිමනාවක් මාසික වැටුප සමග ගෙවිම් කරනු ලබයි.

1991 මැයි මස 17 වන දිනැති අංක 662/11 දරණ රජයේ ගැසට් පත්‍රයට අනුව පහත තනතුරු දරණ වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා දක්වා ඇති පරිදි මෙම දීමනාව ගෙවිම් කරනු ලබයි.

 

  ශ්‍රේණිය  

විශ්‍රාම වැටුප් සහිත(රු.)

විශ්‍රාම වැටුප් රහිත(රු.)

ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය 

1700.00

2125.00

පලමු ශ්‍රේණිය

3400.00

-

දෙවන ශ්‍රේණිය

1700.00

1700.00

පරිපාලන - නියෝජ්‍ය ශ්‍රේණිය

3400.00

-

පරිපාලන - ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේණිය

3400.00

-

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රේණිය

3400.00

-

විශේෂඥ ශ්‍රේණිය

3400.00

 

2005 ජුලි මස 25 වන දින අංක ඩි/589/ඊටි/111 දරණ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගේ ලිපියට අනුව සේවයේ නියුතු වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරින්ට මෙම දිමනාව වශයෙන් මසකට රු.1500.00ක දිමනාවක් ගෙවනු ලැබේ.

2012 මැයි මස 16 වන දිනැති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පොදු චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 01-24/2012 දරණ චක්‍රලේඛ අනුව මෙම දිමනාව මාසික වැටුප සමග ගෙවිම් කරනු ලබයි.

වෙනත් දීමනා චක්‍රලේඛ


වෛද්‍ය දීමනා චක්‍රලේඛ
විස්තරයබලන්න
අයවැය යෝජනා අනුව වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සදහා දීමනා සංශෝදනය කිරීම View
රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි සහ සති අන්තයේ සේවය වෙනුවෙන් 1/20 දීමනාව ගෙවීම- වෛද්‍ය නිළධාරීන් සදහා View
Revision of Disturbance, Availability and Transport (DAT) Allowance of Medical Officers View
- View
සන්නිවේදන දීමනාව - වෛද්‍ය නිළධාරී View
සන්නද්ධ හමුදා වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය නිළධාරීන්ට අමතර විශේෂ දීමනා ගෙවීම View