නාවික පුද්ගලයින්ගේ මාසික වැටුපෙන් මුදල් අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම්


ආයතන සහ නෞකා මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් වාර්තා වලට අනුව අදාළ නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුපෙන් මුදල් අයකර ගැනීම සහ වැටුපට මුදල් ගෙවීම සිදු කරනු ලබයි. තවද, එසේ අයකර ගනු ලබන මුදල් වෙනුවෙන් ප්‍රේෂණපත් ලබාදීම, එම ආයතනයන් නමින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිණුම් වෙත බැර කිරීම හෝ එම ආයතනයන් මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද වැය ශීර්ෂයන් වෙත බැර කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

පහතින් දක්වා ඇති නිලධාරි නිවාස මගින් එම නිවාසයන්ට අදාළ අයකර ගැනීම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර, අයකර ගනු ලබන මුදල් අදාළ නිලධාරි නිවාස නමින් ඇති බැංකු ශාඛා ගිණුම් වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම ‍වැටුපෙන් පසු අයකර ගත් මුදල සහ අයකර ගැනිමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනය අදාළ ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. නිලධාරි නිවාස සහ එම නිවාසයන්ට අදාළ සංකේත අංක පහත සදහන් පරිදි වේ.

නිලධාරි නිවාස සංකේත අංකය
ශ්‍රීලංනානෞ සාගර 710
ශ්‍රීලංනානෞ විජයබා 728
ශ්‍රීලංනානෞ සයුර 732
ශ්‍රීලංනානෞ වේළුසුමන 739
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨයිම්බර 742
බටහිර නාවික විධානය 782
නාවික හමුදා මුලස්ථානය   783
ශ්‍රීලංනානෞ එළාර 784
පූනෑව නාවික සංකීර්ණය 793
ශ්‍රීලංනානෞ කංචදේව 794
උතුරු නාවික විධානය 795
ශ්‍රීලංනානෞ ශිල්ප 800
ශ්‍රීලංනානෞ විදුර 813
ශ්‍රීලංනානෞ වලගම්බා 824
ශ්‍රීලංනානෞ අග්බෝ 833
දකුණු නාවික විධානය 851
ශ්‍රීලංනානෞ රුහුණ 855
ශ්‍රීලංනානෞ විජය 856
ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු 857
නැගෙනහිර නාවික විධානය 858
ශ්‍රීලංනානෞ නිපුණ 859
ශ්‍රීලංනානෞ ථේරපුත්ත 873
ශ්‍රීලංනානෞ ලංකා 874
ශ්‍රීලංනානෞ ලංකාපටුන 900
ශ්‍රීලංනානෞ ගජබා 906
ශ්‍රීලංනානෞ වසභ 910
උතුරු මැද නාවික විධානය 919
කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය 942
ශ්‍රීලංනානෞ තම්බපණ්ණි 968
ශ්‍රීලංනානෞ රන්වැලි 970
ශ්‍රීලංනානෞ මහවැලි 973
ශ්‍රීලංනානෞ පුස්සදේව 974
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝකණ්ණ 979
වයඹ නාවික විධානය 984
ශ්‍රීලංනානෞ මහානාග 1201
ශ්‍රීලංනානෞ බුවනෙක 1213
ශ්‍රීලංනානෞ කාශ්‍යප 1214
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨාභය 1219
ශ්‍රීලංවෙආ රෝහණ 1224
ශ්‍රීලංනානෞ කැළණි 1231
ශ්‍රීලංවෙආ වරුණ 1234
ශ්‍රීලංනානෞ සිදුරළ 1236
ශ්‍රීලංනානෞ කාවන්තිස්ස 1238
ශ්‍රීලංනානෞ දිඝායු 1245
නා.ස් වෙත්තලකේණි 1248
කො.ආ.වි ශිෂ්‍ය භට නිවාසය 1249
ශ්‍රීලංනානෞ ගජභාහු 1250
නා.ස් මහව 1251
නා.ස් කිරිදිඔය 1253
ශ්‍රීලංනානෞ පාරක්‍රමභාහු 1255
ක්‍ෂණිඛ යාත්‍රිා බලඝණ මුලස්ථානය 1256
ශ්‍රීලංනානෞ සුරක්‍ෂා 1258
ශ්‍රීලංනානෞ සමුදුර 1259
ශ්‍රීලංනානෞ ශක්ති 1261
ශ්‍රීලංනානෞ විජයභාහු 1270

පහතින් දක්වා ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිවාස මගින් එම නිවාසයන්ට අදාළ අයකර ගැනීම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර, අයකර ගනු ලබන මුදල් අදාළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිවාසය නමින් ඇති බැංකු ශාඛා ගිණුම් වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම වැටුපෙන් පසු අයකර ගත් මුදල සහ අයකර ගැනිමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනය අදාළ ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිවාස සහ එම නිවාසයන්ට අදාළ සංකේත අංක පහත සදහන් පරිදි වේ.


ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිවාස

සංකේත අංකය

ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨයිම්බර 702
ශ්‍රීලංනානෞ දක්ෂිණ 720
ශ්‍රීලංනානෞ නිපුණ 721
විශේෂ යාත්‍රා බලඝණ මුලස්ථානය 726
නාස් අකුරේගොඩ 727
ශ්‍රීලංනානෞ වේළුසුමන 743
ශ්‍රීලංනානෞ ලංකා 744
ශ්‍රීලංනානෞ තම්මැන්නා 748
ශ්‍රීලංනානෞ වලගම්බා 766
ශ්‍රීලංනානෞ පරාක්‍රම 777
ශ්‍රීලංනානෞ රංගල 778
ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු 779
ශ්‍රීලංනානෞ තිස්ස 780
ශ්‍රීලංනානෞ එළාර 781
ශ්‍රීලංනානෞ කංචදේව 789
ශ්‍රීලංනානෞ පණ්ඩුකාභය 796
ශ්‍රීලංනානෞ උත්තර 797
ශ්‍රීලංනානෞ විජයබා 825
ශ්‍රීලංනානෞ රුහුණ 853
ශ්‍රීලංනානෞ විජය 854
නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨය 863
ශ්‍රීලංනානෞ ලංකාපටුන 864
ශ්‍රීලංවෙආ වරුණ 866
ශ්‍රීලංනානෞ ශිල්ප 890
ශ්‍රීලංනානෞ ගජබා 907
ශ්‍රීලංනානෞ අග්බෝ 935
ශ්‍රීලංනානෞ පැරකුම්බා 950
ශ්‍රීලංනානෞ ථේරපුත්ත 960
ශ්‍රීලංනානෞ තම්බපණ්ණි 967
ශ්‍රීලංනානෞ රන්වැලි 971
ශ්‍රීලංනානෞ මහවැලි 975
ශ්‍රීලංනානෞ පුස්සදේව 976
ශ්‍රීලංනානෞ භරණ 985
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝකණ්ණ 987
ශ්‍රීලංනානෞ මහානාග 1202
ශ්‍රීලංනානෞ බුවනෙක 1209
ශ්‍රීලංනානෞ කාශ්‍යප 1215
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨාභය 1218
ශ්‍රීලංනානෞ වසභ 1222
ශ්‍රීලංවෙආ රෝහණ 1225
ශ්‍රීලංනානෞ විදුර 1228
ශ්‍රීලංනානෞ කැළණි 1230

පහතින් දක්වා ඇති ආයතන මගින් දුරකථන ගාස්තු වලට අදාළ අයකර ගැනීම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර, අයකර ගනු ලබන මුදල් ප්‍රේෂණපත් මගින් හෝ දුරකථන ගාස්තු වැය ශීර්ෂය වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම ‍වැටුපෙන් පසු අයකර ගත් මුදල සහ අයකර ගැනීමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනය අදාළ ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. දුරකථන ගාස්තු අයකර ගැනීම් වලට අදාළ ආයතන සහ සංකේත අංක පහත සදහන් පරිදි වේ.


ආයතනය සංකේත අංකය
ශ්‍රීලංනානෞ ථේරපුත්ත 703
ශ්‍රීලංනානෞ විදුර 709
ශ්‍රීලංනානෞ සුරනිමල 711
ශ්‍රීලංනානෞ එළාර 754
ශ්‍රීලංනානෞ උත්තර 755
ශ්‍රීලංනානෞ අග්බෝ 756
ශ්‍රීලංනානෞ කංචදේව 757
ශ්‍රීලංනානෞ වලගම්බා 758
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨයිම්බර 762
ශ්‍රීලංනානෞ වේළුසුමන 764
ශ්‍රීලංනානෞ පණ්ඩුකාභය 765
ශ්‍රීලංනානෞ නිපුණ 769
ශ්‍රීලංනානෞ දක්ෂිණ 770
නැගෙනහිර නාවික විධානය 771
නාවික හමුදා මුලස්ථානය 772
ශ්‍රීලංනානෞ මහසෙන් 801
ශ්‍රීලංනානෞ රංගල 802
ශ්‍රීලංනානෞ විජය 808
ශ්‍රීලංනානෞ ගජබා 810
ශ්‍රීලංනානෞ තම්මැන්නා 811
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝකණ්ණ 812
ශ්‍රීලංනානෞ වසභ 821
ශ්‍රීලංනානෞ ලංකාපටුන 829
ශ්‍රීලංනානෞ කාශ්‍යප 840
ශ්‍රීලංනානෞ තිස්ස 879
ශ්‍රීලංනානෞ ශිල්ප 892
ශ්‍රීලංනානෞ පැරකුම්බා 897
ශ්‍රීලංනානෞ රුහුණ 914
නාවික හමුදා මුලස්ථානය (අයවැය) 945
ක්ෂණික ක්‍රියාකාරි යාත්‍රා බලඝණ මුලස්ථානය 952
ශ්‍රීලංනානෞ පුස්සදේව 953
ශ්‍රීලංනානෞ භරණ 954
ශ්‍රීලංවෙආ වරුණ 956
නාඅ ඉපලෝගම 957
ශ්‍රීලංනානෞ තම්බපණ්ණි 958
ශ්‍රීලංනානෞ රන්වැලි 962
විශේෂ යාත්‍රා බලඝණ මුලස්ථානය 965
ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු 969
ශ්‍රීලංනානෞ සයුරළ 972
ශ්‍රීලංනානෞ ශික්ෂා 990
ශ්‍රීලංනානෞ මහානාග 1203
ශ්‍රීලංනානෞ බුවනෙක 1204
ශ්‍රීලංනානෞ කැළණි 1208
ශ්‍රීලංනානෞ ගෝඨාභය 1220
ඒ 523 1226
ශ්‍රීලංනානෞ තක්ෂිලා 1227
ශ්‍රීලංනානෞ විජයබා 1229
ශ්‍රීලංනානෞ මහවැලි 1232

නාවික ගිණුම් අංශය මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් වාර්තාවන්ට අනුව අදාළ සංකේත අංකයන් යටතේ වැටුපෙන් අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් සිදුකරනු ලබන අතර අයකර ගනු ලබන මුදල් වැයශීර්ෂ වෙත සහ රාජ්‍ය සේවක දේපළ ණය මුදල සදහා වන අයකර ගැනීම් නාවික හමුදාධිපතිගේ ගිණුමට බැර කරනු ලබයි. තවද සෑම මසකම අයකර ගන්නා ලද, ගෙවීම් කරන ලද, අයකර ගැනීමට නොහැකි වු සහ ගෙවීම් කිරීමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනයන් නාවික ගිණුම් අංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.


අයකර ගැනීම් සංකේත අංක
සුනාමි ණය 734
වාහන ණය 740
වාහන ණය සදහා පොළිය 741
නිවාස/දේපළ ණය  937
නිවාස/දේපළ ණය සදහා පොළිය 751
ආපදා ණය 752
ආපදා ණය සදහා පොළිය 753
විශේෂ උත්සව අත්තිකාරම් 759
විශේෂ උත්සව අත්තිකාරම් සදහා පොළිය 750
අවුරුදු උත්සව අත්තිකාරම් 888
නත්තල් උත්සව අත්තිකාරම් 889
රාජ්‍ය දේපළ ණය 927

 

ගෙවීම් සංකේත අංකය
විශේෂ උත්සව අත්තිකාරම් 574
අවුරුදු උත්සව අත්තිකාරම් 681
නත්තල් උත්සව අත්තිකාරම් 681
වැඩිපුර අයවී ඇති මුදල් නැවත ගෙවීම් 627

නාවික සුභසාධක අංශය මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් වාර්තාවන්ට අනුව අදාළ සංකේත අංකයන් යටතේ වැටුපෙන් අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් සිදුකිරීමෙන් පසු එම මුදල් සුභසාධක අරමුදල වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම අයකර ගන්නා ලද, ගෙවීම් කරන ලද, අයකර ගැනීමට නොහැකි වු සහ ගෙවීම් කිරීමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනයන් නාවික සුභසාධක අංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.අයකර ගැනීම් සංකේත අංක
පොළී රහිත නිවාස ණය 773
ප්‍රාදේශීය බලධාරීගේ හදිසි ආපදා ණය 877
දරු ප්‍රසුති ණය 878
සුභසාධක ණය 893
රණවිරු සේවා අධිකාරිය මගින් ලබා දෙනු ලබන ණය 912
සුභසාධක ණය මුදලේ ඇපකරුවන් 901
දරු ප්‍රසුති ණය මුදලේ ඇපකරුවන් 916
විදේශ සාම සාධක හමුදා ණය 918
Bsc  උපාධි හදෑරිම සදහා ලබා දෙන ණය 920
Msc  උපාධි හදෑරිම සදහා ලබා දෙන ණය 921
ප්‍රාදේශීය බලධාරින්ගේ ණය ඇපකරුවන් 922
හදිසි ආපදා සුභසාධක ණය  923
හදිසි ආපදා සුභසාධක ණය  මුදලේ ඇපකරුවන්  885
ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ ණය 1221
පහසු ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගත් භාණ්ඩ 725, 737, 814, 815, 817, 822, 838, 839, 881, 891, 934, 941, 944, 948, 991, 1200, 1206, 1211, 1217
ජීවිත රක්ෂණය 724
සදහිරුසෑය  746
සුවදැහැන/සෙලින්කෝ රක්ෂණය 775
පරිත්‍යාග 818
නාවික පවුල් හමුව 827
සුභසාධක අරමුදල 894, 895
විවාහක නිවාස විදුලි බිල්පත්  940
මියගිය/අතුරුදහන් නාවික පුද්ගලයින් සදහා පරිත්‍යාග 961
ඉපලෝගම නිවාස ව්‍යාපෘතිය 997
නාවික සමාජ මෙහෙවර අරමුදල 1210, 788
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සවිබල ඉතුරුම් ක්‍රමය 843
නාවික ප්‍රකාශන 735, 763, 841, 872, 884, 963

 

ගෙවීම් සංකේත අංක
වැඩිපුර අයවී ඇති මුදල් නැවත ගෙවීම 500
වෛද්‍යාධාර මුදල් 516

නිත්‍ය නාවික යහසාධක අරමුදල මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් වාර්තාවන්ට අනුව අදාළ සංකේත අංකයන් යටතේ වැටුපෙන් අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් සිදුකිරීමෙන් පසු එම මුදල් නිත්‍ය නාවික යහසාධක අරමුදල නමින් ඇති බැංකු ගිණුම වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම අයකර ගන්නා ලද, ගෙවීම් කරන ලද, අයකර ගැනීමට නොහැකි වු සහ ගෙවීම් කිරීමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනයන් නිත්‍ය නාවික යහසාධක අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

අයකර ගැනීම් සංකේත අංක
දායක මුදල් 791
ණය මුදල් 704
තිළිණ මල්ල ඉතුරුම් 791 A

 

ගෙවීම් සංකේත අංක
මුල්‍යාධාර 555
ණය මුදල් ගෙවීම් 645
වැඩිපුර අයකර ඇති මුදල් ගෙවීම් 640

ස්වේච්ඡා නාවික යහසාධක අරමුදල මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් වාර්තාවන්ට අනුව අදාළ සංකේත අංකයන් යටතේ වැටුපෙන් අයකර ගැනීම් සහ ගෙවීම් සිදුකිරීමෙන් පසු එම මුදල් ස්වේච්ඡා නාවික යහසාධක අරමුදල නමින් ඇති බැංකු ගිණුම වෙත බැර කරනු ලබයි. තවද, සෑම මසකම අයකර ගන්නා ලද, ගෙවීම් කරන ලද, අයකර ගැනීමට නොහැකි වු සහ ගෙවීම් කිරීමට නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛනයන් ස්වේච්ඡා නාවික යහසාධක අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

අයකර ගැනීම් සංකේත අංක
දායක මුදල් 915
ණය මුදල් සදහා 946

 

ගෙවීම් සංකේත අංක
මුල්‍යාධාර 625
ණය මුදල් ගෙවීම් 626
වැඩිපුර අයකර ඇති මුදල් ගෙවීම් 642

ආයතන සහ නෞකා මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉහතින් සදහන් නොකල ගෙවීම් වාර්තා වලට අමතරව අදාළ නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුපට පහතින් දක්වා ඇති සංකේත අංක යටතේ මුදල් ගෙවීම සිදුකරනු ලබන අතර, එසේ මුදල් ගෙවීම් කරන ලද සහ ගෙවීම් කිරීමට ‍නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛන අදාළ ආයතන හෝ නෞකා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

ගෙවීම් සංකේත අංක
නිලධාරි නිවාස සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 459
ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිවාස සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 460
දුරකථන ගාස්තු සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 454
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ණය සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 559
විවාහක නිවාස විදුලි සහ ජල ගාස්තු සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 461
නැතිවීම් හා අලාභහානිවීම් සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 457
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අනුයුක්ත නාවිකයන්ගේ ආහාර සදහා 473
ටෙන්ඩර් කමිටු දීමනා 551
රක්ෂණ/නාවික සේවා රියදුරු සවි අරමුදල සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 572
ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගත් නිල ඇදුම් සදහා වැඩිපුර අයකර ගැනීම් 697

ආයතන සහ නෞකා මගින් මාසිකව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉහතින් සදහන් නොකල අයකර ගැනීම් වාර්තා වලට අමතරව අදාළ නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුපෙන් පහත දක්වා ඇති සංකේත අංක යටතේ මුදල් අයකර ගැනීම සිදුකරනු ලබන අතර, එසේ මුදල් අයකර ගැනීමට ‍නොහැකි වු නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛන අදාළ ආයතන හෝ නෞකා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

අයකර ගැනීම් සංකේත අංක
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ණය 867
විවාහක නිවාස ජල බිල්පත් 723, 792, 896, 936
විවාහක නිවාස විදුලි බිල්පත්  785, 786, 805, 1207
නිවාඩු නිකේතන  731, 837, 860, 1205
නිවාඩු නිකේතන ප්‍රවාහන ගාස්තු 861
රණවිරු මාපිය දිමනා වැඩිපුර ගෙවීම් 706
නැතිවීම් හා අලාභහානිවීම් 729
ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගත් නිල ඇදුම් 730
නාවික සේවා රියදුරු සවි අරමුදල 736
මුද්‍රණ කටයුතු වෙනුවෙන් 738
සේවා වනිතා සුභසාධක වෙළදසැල් 745
රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශීය සේවා වනිතා ණය 868
සේවා වනිතා සුභසාධක ණය 925
නාසාවි පුස්තකාලය  747
ස්වේච්ඡා නාවික හමුදා වාර්ෂික පුහුණු කදවුර 761
නිලධාරි යහසාධක අරමුදල 790 / 790 A
පොත් හා ප්‍රකාශන 799
නාවික සහන පදනම - පොලී රහිත ණය  803
දේශීය පුහුණු පාඨමාලා ගාස්තු 819
කොආවි - අනුගාමික දීමනා  826
නැවිරු සවිය 911
හදිසි  රිය අනතුරු 917
පුවත්පත් ගාස්තු 931
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සංගමය 992
සයුරු සර සඟරාව 1112

හිස්ව තිබෙන විවාහක නිවාස නාවික පොදු සංඥාවක් මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් පසු විවාහක නිවාස ලබා ගැනිම සදහා නිලධාරින් හා නාවිකයින් විසින් ශ්‍රිලංකා නාවික හමුදා නියෝග 0841 අනුව අයදුමිපත් විවාහක නිවාස පාලනය වන නාවික විධානය වෙත යොමු කළ යුතුය.

නාවික පුද්ගලයින් හට විවාහක නිවාස භාර දීමෙන් පසු නාවික පොදු සංඥාවක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන අතර, විවාහක නිවාස භාරව කටයුතු කරන කාර්යාලය වෙතින් අදාල නාවික පුද්ගලයින් විවාහක නිවාස භාරගන්නා ලද බවට කරනු ලබන සහතිකය නාවික වැටුප් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XIX වැනි පරිචි‍ජේදයේ 5:4:1 උප වගන්තිය අනුව මූලික වැටුපෙන් 10% ක මුදලක් අයකරනු ලබයි. (වැටුප් පත්‍රිකාවේ ‍‍ ‘ඩි 04 ’ ලෙස පෙන්වා ඇත)

ආහාරයෙන් බැහැරව සිටින නාවික පුද්ගලයින්ගේ වැටුපෙන් පමණක් තේ සලාකය සදහා මාසිකව රු.317.13 ක මුදලක් අයකරනු ලබයි. මෙම අයකර ගැනිමේ වටිනාකම් වසරින් වසර සංශෝධනයට ලක්වන අතර එය සංකේත අංක 774 යටතේ අයකරගනී. (අර්ධයක් ආහාරයෙන් බැහැරව සිටින නාවික පුද්ගයින්ගෙන් අයකරනුයේ නිශ්චිත මුදලින් අඩක් පමණි)

ඒ අනුව සියළුම නිලධාරින් සහ ආධුනික නාවිකයන්ගේ මුලික පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරිමෙන් පසුව අදාල පුහුණු ආයතනය මගින් ඔවුන්ගේ නාම ලේඛණය නාවික වැටුප් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසුව මෙම දීමනාව සැකසීම සිදු කෙරේ.

වැටුප් දඩ දඩුවම ප්‍රදානය කරන ලද නාවික පුද්ගලයින් සම්බන්දයෙන් ආයතන සහ නෞකා වෙතින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන නැවි 329 ආකෘතිපත් උපයෝගි කරගනිමින් මෙම අයකර ගැනිම් සංකේත අංක 951 යටතේ සිදුකරයි. සෑම මසකම වේතනයෙන් පසු අයකරගැනිම් සහ අයකර ගැනිමට නොහැකි නාවික පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛණ අදාල ආයතන සහ නෞකා වෙත යොමු කරනු ලබයි.

වැටුප් දඩ වශයෙන් අයකරගනු ලබන මුදල් පහත සදහන් වැය ශිර්ෂයන් වෙත බැර කිරිම සිදු කෙරේ.

නිත්‍ය නාවිකයින් - 223 - 01 - 1 - 1002

ස්වේච්ඡා නාවිකයින් - 223 - 01 - 4 - 1002