2023 වර්ෂය සඳහා විශ්‍රාමික නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් හා දීමනා ‍ගෙවීම් කරන දිනයන් පහත පරිදි වේ


මාසය

දිනය

ජනවාරි

10

පෙබරවාරි

09

මාර්තු

07

අප්‍රේල්

08

මැයි

10

ජූනි

10

ජූලි

10

අගෝස්තු

09

සැප්තැම්බර්

10

ඔක්තොම්බර්

10

නොවැම්බර්

08

දෙසැම්බර්

10