2024 වර්ෂය සඳහා නාවික හමුදා පුද්ගලයින්ගේ  වැටුප් හා දීමනා ‍ගෙවීම් කරන දිනයන් පහත පරිදි වේ


මාසය

දිනය

ජනවාරි

19

පෙබරවාරි

19

මාර්තු

20

අප්‍රේල්

10

මැයි

17

ජූනි

19

ජූලි

22

අගෝස්තු

20

සැප්තැම්බර්

20

ඔක්තෝබර්

22

නොවැම්බර්

20

දෙසැම්බර්

18