රජයේ චක්‍රලේඛ හා ලිපි


චක්‍රලේඛ
දිනයවිස්තරයඅංකයබලන්න
1985/12/20 ‍ස්වේච්ඡා බලකායෙහි සක්‍රීය සේවය සදහා යොදවනු ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පලාත් පාලන සේවකයන් සහ රාජ්‍ය සංස්ථා සේවකයන් සදහා වැටුප් හ‍ා දීමනා ගෙවීම 319 View
- නාවික හමුදා පනතේ 113 වන වගන්තිය - View
2009/12/18 සන්නද්ධ හමුදා ස්වෙච්ඡා බලසේනා සාමාජික සාමාජිකාවන් වැන්දඹු/ වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායකවීම විවැ/චක්‍රලේඛ/2009 View
  ආයතන සංග්‍රහය   View
  කාර්යාලීය සංවිධානාත්මක ව්‍යුහයක් පදනම් කරගත් සෞඛ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත කරන ලද විශේෂඥ ශ්‍රේණියේ, පරිපාලන ශ්‍රේණියේ සහ ශ්‍රේණිගත වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි පැය ගණන   View