අධ්‍යක්‍ෂ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකතන අංක


 තනතුර

අභ්‍යන්තර දුරකතන අංකය

DN(P&P)

13351

DDN(Pay)

13352

DDN(Pension)

13353

SSO(P&R)

13354

SO(P&R)

13356

SO(PSD)I

13358

SO(PSD)II

13359

Pay Office Staff 1

13360

Pension Office Staff I

13364

Audit Staff

13363

Account Branch

13369

DI Pay Staff

13350

Audit Branch

13365

 

Hotline

13370 - (011-7193370)

Fax(Pay Office)

13361 - (011-7193361)