විශ්‍රාම වැ‍‍‍ටුප් සංශෝධනය පිළිබඳව ගැසට් පත්‍රය

 

කලින් කල සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා (සංශෝධන) පනතින් සංශෝධිත 1934 පෙබරවාරි 05 වැනි දින දරන විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 51 වගන්තිය යටතේ වූ නිවේදනයයි.