සේවා කාලය අවුරුදු 10/12 ට අඩු නාවික පුද්ගලයින් හට ‍සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීම

 

ත්‍රස්තවාදි ක්‍රියා ‍හේතු‍වෙන් විශ්‍රාම ගොස් සිටින සේවා කාලය අවුරුදු 10/12 ට අඩු නාවික පුද්ගලයින් හට ‍සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීම 2017 ‍පෙබරවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මක වේ.